Ontdek Je Bestemming Overwin Obstakels Overstijg Jezelf

 

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Coach Jan Company

Artikel 1: Algemeen

 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor de opleidingen georganiseerd door Coach Jan Company comm.v, Elisabeth Desoleilstraat 12, 2800 Mechelen.

 • De persoon of organisatie die voor de opleiding inschrijft wordt verder aangeduid als ‘deelnemer’.

 • Partijen erkennen uitdrukkelijk dat informatie en documenten die via het web of per e-mail tussen elkaar worden uitgewisseld, dezelfde authenticiteitswaarde hebben als een originele documenten.

 
Artikel 2: Wanneer is inschrijving definitief

 • Zodra u van ons een bevestiging van inschrijving krijgt, is uw reservatie definitief.

 • Dit gebeurt uiterlijk één week na uw inschrijving voor open trainingen.

 • Voor inhouse trainingen gebeurt dit door ondertekening van de bestelbon die door ons naar de deelnemer wordt gestuurd.

 
Artikel 3: Annulatie van een inschrijving voor een opleiding

Indien u meer dan twee weken voor de opleiding door onvoorziene omstandigheden de training niet kan bijwonen, vragen we u zo snel mogelijk met ons (via mail of schriftelijk) contact op te nemen. We zoeken dan samen naar de beste oplossing voor u en kunnen:

 • Uw inschrijving annuleren

 • Uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum

 • U laten vervangen door een collega (gratis)

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Annuleren kan door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar info@coachjan.be.

 • Bij een annulatie op minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

 • Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft de helft van het volledige factuurbedrag verschuldigd.

 • Het is ten allen tijde mogelijk dat wijzelf een opleiding dienen te annuleren wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden. We nemen in dat geval persoonlijk / telefonisch contact met u op.

 
Artikel 4: Facturatie

U krijgt automatisch van ons een factuur toegestuurd die betaald dient te worden voor aanvang van de training of conform de vervaldata op de factuur.

Artikel 5: Betaling

 • Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Mechelen, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.

 • Vanaf de vervaldag brengt de niet-betaling van het bedrag van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.

 • Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

 • Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Coach Jan Company schriftelijk (per brief aangetekend met ontvangstbewijs of mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

 • Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk veertien 14 kalenderdagen na de datum van verzending ervan. Een factuur voor een open training (met data en locaties op de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.

 • De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van Coach Jan Company worden betaald.

Coach Jan Company bankgegevens: IBAN : BE58 9794 3018 3079

 • De toegang tot de training kan geweigerd worden, wanneer aan voormelde voorwaarde niet is voldaan.

 • Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren.

 • Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet.

 • Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 125 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.


Artikel 7: Overmacht

 • Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.

 • Gevallen van overmacht zijn (deze opsomming is niet exhaustief): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën. Ziekte van de deelnemer is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

 
Artikel 8: Intellectuele eigendom

 • Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk document of product die door Coach Jan Company en/of door een bij Coach Jan Company aangesloten auteur of trainer zijn ontwikkeld blijven de exclusieve eigendom van Coach Jan Company en/of de respectievelijke oorspronkelijke auteur(s) of trainer(s).

 • De deelnemer krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de opleiding zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Coach Jan Company nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden.

 • De deelnemer aanvaardt dat alle audiovisuele opnames, die tijdens de opleiding gebeuren, het exclusieve eigendom zijn van Coach Jan Company , en dat Coach Jan Company dit materiaal naar eigen goedvinden kan bewerken en publiceren. De deelnemer doet daarbij afstand van alle intellectuele rechten, inclusief portretrecht.

 
Artikel 9: Subsidies

 • Wanneer de deelnemer beroep doet op subsidiemaatregelen en de subsidiegelden in ontvangst neemt of gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van een opleiding, neemt de deelnemer de exclusieve verantwoordelijkheid op zich m.b.t. de juistheid van de informatie die hij/zij verstrekt aan de subsidiegever. In geval dat er onregelmatigheden in hoofde van de deelnemer ontstaan en Coach Jan Company daardoor het inschrijvingsgeld niet (volledig) ontvangt of de subsidie dient terug te betalen aan de subsidiegever, dan heeft Coach Jan Company het recht om het gesubsidieerde bedrag onmiddellijk in haar geheel van de deelnemer terug te vorderen, verhoogd met 25% schadevergoeding.

 
Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 • Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Coach Jan Company en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

 • Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Coach Jan Company en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Coach Jan Company.

 
Artikel 11: Privacy

 • De gebruiksgegevens worden bijgehouden op het adres van Coach Jan Company en kunnen aangewend worden voor marketing- en prospectie activiteiten van Coach Jan Company . Er is recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens door de klant, zoals voorzien bij wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). Coach Jan Company neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant medegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.

 • De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Coach Jan Company kan worden verhaald.

Vragen over de algemene voorwaarden?


Ik sta voor jou klaar.
Bel +32 477 98 37 37of contacteer mij.